LLICÈNCIES I COMUNICACIONS URBANÍSTIQUES (TOTES LES INSTÀNCIES ESPECÍFIQUES)

TRÀMIT
 • Omplir el document de què es desitgi sol·licitar
Anar a > Instància genèrica 

Per realitzar el tràmit cal que us descarregueu el PDF de què desitgeu sol·licitar, i l'adjunteu en una instància genèrica, tal com s'indica a l'inici d'aquesta pàgina.

LLICÈNCIES TIPUS A

 • Llicència tipus AA : Moviments de terra superiors a 1 metre d’altura respecte el terreny natural
 • Llicència tipus AB : Construcció d’edificis de nova planta o d’ampliació dels edificis existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
 • Llicència tipus AC : Obres de reforma, modificació, rehabilitació en els edificis existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
 • Llicència tipus AD : Demolició total o parcial d’edificis i construccions i instal·lacions existents que afecten els fonaments o elements estructurals; el volum o la superfície construïda; l’ús urbanístic; el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent o afecten façanes, mitgeres, cobertes o a la distribució interior.
 • Llicència tipus AE: Extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
 • Llicència tipus AF: Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals superiors a un metre d’alçària, de superfície superior a 1.000 m2.
 • Llicència tipus AG : Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals.
 • Llicència tipus AH  : Instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
 • Llicència tipus AI : Instal·lació d’infraestructures de serveis de subministraments d’energia, d’aigua de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
 • Llicència tipus AJ : Legalització d'obres no ajustades al projecte prèviament autoritzat, que requereixen projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació o que comporten una alteració substancial del projecte autoritzat.
 • Llicència tipus AK : Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
 • Llicència tipus AL : Obres d’intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural, arqueològica o urbanística.
 • Llicència tipus AM : Construcció de Piscines i el seu arrenjament
 • Llicència tipus AN : Instal·lació de bastides amb una alçada superior als 2 metres d’alçada.
 • Llicència tipus AO : Canvi dels edificis a un ús residencial.
 • Llicència tipus AP : Instal·lació de grues-torre de les obres
 • Llicència tipus AQ : Obertura de cales i rases que requereixen projecte tècnic.


LLICÈNCIES TIPUS B

 • Llicència tipus BA : Moviments de terra inferiors a 1 metre.
 • Llicència tipus BB : Demolició parcial d’edificis i construccions existents que no afecten els fonaments o elements estructurals; el volum o la superfície construïda; l’ús urbanístic; ni el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, ni afecten façanes, mitgeres, cobertes ni a la distribució interior, i en cap cas podrà afectar l'habitabilitat objectiva dels habitatges.
 • Llicència tipus BC : Acumulació de residus i/o el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 • Llicència tipus BD Instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals superiors a un metre d’alçària, de superfície inferior a 1.000 m2.
 • Llicència tipus BE : Tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva, sempre que no hi hagi un Pla de Gestió Forestal aprovat.
 • Llicència tipus BF: Parcel·lacions urbanístiques o declaració de la seva innecessarietat i divisió de terrenys.
 • Llicència tipus BG: Primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les construccions.
 • Llicència tipus BH : Constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa que comporti increment d’habitatges o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
 • Llicència tipus BI : Obertura de cales i rases que requereixin projecte tècnic.

 

COMUNICACIÓ PRÈVIA TIPUS C

 • Comunicació CA  : Obres de reforma, modificacions i rehabilitació, que no comporten una alteració substancial. 
 • Comunicació CB : Instal·lació de rètols comercials que identifiquen els establiments i altres obres o instal·lacions que afecten la imatge exterior de l'edificació. 
 • Comunicació CC : Canvi d'ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial, sense necessitat de realització d'obres. 
 • Comunicació CD : Instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals inferiors a un metre d'alçària, de superfície superior a 1.000 m2.
 • Comunicació CF : Instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars, amb murs perimetrals inferiors a un metre d'alçària, de superfície inferior a 1.000 m2.
 • Comunicació CG : Construcció de murs.
 • Comunicació CH: Legalització d'obres no ajustades al projecte prèviament autoritzat, que no requereixin projecte tècnic d'acord amb la legislació sobre ordenaciço de l'edificació i que no comporten una alteració substancial del projecte autoritzat.
 • Comunicació CI : Formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
 • Comunicació CJ : Primera utilització i ocupació total dels edificis.
 • Comunicació CK: Instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar situats sobre la coberta de les edificacions i altres construccions auxiliars d'aquestes, d'acord amb l'article 9 bis.

 

COMUNICACIÓ PRÈVIA TIPUS D

Únic document en què s'hi subjecten a aquest règim les següents actuacions:

 • DA: Tancament de solars amb elements reixats.
 • DC: Substitució de fusteria exterior, sense alteració de les dimensions dels forats.
 • DD: Substitució de fusteria interior, sense alteració de les dimensions dels forats.
 • DE: Substitució de sanitaris, mobles fixes de cuina, banys, safareig que no comportin canvi de distribució. DF) Paviments i enrajolats que no comportin afectació estructural de l’edifici.
 • DG: Reparació, neteja i impermeabilització de cobertes inclinades/planes no transitables o dels seus elements que no comportin afectació estructural de l’edifici.
 • DH: Reparació, neteja i impermeabilització de cobertes planes transitables (terrasses) o dels seus elements que no comportin afectació estructural de l’edifici.
 • DI: Aplacat, arrebossat o enguixat de façana.
 • DJ: Pintat de façana, d’acord amb la normativa cromàtica prevista en la PGOU.
 • DK: Reparar façanes, balcons i/o baranes sense afectacions estructurals i sense modificar la composició exterior.
 • DL: Arrebossat, enguixat i/o pintat de parets i/o sostres interiors.
 • DM: Col·locar comptadors d’instal·lacions en façanes d’edificis no inclosos al catàleg de protecció.
 • DN: Obres de mer ornament, conservació, manteniment, reparacions puntuals i no estructurals que es realitzin en habitatges i que no modifiquin envans ni parets de càrrega.
 • DO: Construccions auxiliars o instal·lacions de nova planta o ampliacions de les existents, que no requereixin projecte tècnic, sense fonamentació, ni elements estructurals, ni cobertes d'obra.
 • DP: Obres de reforma, modificació, rehabilitació en els edificis existents, que no requereixin projecte tècnic, que no comporten una alteració substancial, sense canvis en façanes, mitgeres, coberta o distribució interior (no inclòs en els altres tipus de comunicacions tipus D).