Sol·licitud de llicència de tala d'arbres

Per a realitzar el tràmit cal que us descarregueu el PDF anomenat “Llicència tipus BE” i l’adjunteu en una instància genèrica.

Per obtenir la sol·licitud és imprescindible:

 • Descriure detalladament la quantitat i tipus d’arbres a tallar i el motiu de la tala.
 • Descriure correctament l’emplaçament de les obres (carrer, número, referència cadastral).
 • Adjuntar el pressupost d’un jardiner o empresa que realitzi els treballs, amb el seu corresponent NIF.
 • Documentació gràfica de l’actuació (plànols, croquis, etc.)
 • Documentació justificativa de la liquidació de la taxa de 20 € contemplada a les Ordenances Fiscals. Entitats on es pot realitzar l’ingrés:
  • CaixaBank: ES03 2100 0197 7702 0000 3907
  • Banco Santander: ES96 0030 2273 2308 7000 0271 o ES83 0075 0423 6606 6000 0173
  • Banc de Sabadell: ES68 0081 5264 3100 0110 1218
DOCUMENTS

Llicència tipus BE (pdf)

TRÀMIT

Instància genèrica