Sol·licitud de llicència de tala d'arbres

Per a realitzar el tràmit cal que us descarregueu el PDF anomenat “Llicència tipus BE” i l’adjunteu en una instància genèrica.

Per obtenir la sol·licitud és imprescindible:

  • Descriure detalladament la quantitat i tipus d’arbres a tallar i el motiu de la tala.
  • Descriure correctament l’emplaçament de les obres (carrer, número, referència cadastral).
  • Adjuntar el pressupost d’un jardiner o empresa que realitzi els treballs, amb el seu corresponent NIF.
  • Documentació gràfica de l’actuació (plànols, croquis, etc.)

PREU

La taxa vigent a les Ordenances Fiscals per sol·licitud d'autorització de tala d'arbres de 20€.

En aplicació de l'article 7 de la ordenança fiscal núm. 6, s'eximirà del pagament de la taxa en "aquells casos en què la tala estigui motivada per afectacions greus i irreversibles de qualsevol tipus que facin recomanable tallar l'arbre, tant per minimitzar riscos com per evitar la propagació de plagues".

MITJANS DE PAGAMENT

Mitjançant autoliquidació/carta de pagament que s'annexerà quan es concedeixi la llicència. 

El pagament es pot realitzar a través del codi de barres rebut a l'entitat CAIXABANK, o bé amb targeta bancària a qualsevol entitat financera a les oficines municipals o a l'apartat de pagaments de la seu electrònica de l'Ajuntament, clicant aquí

Llicència tipus BE (pdf)

TRÀMIT

Instància genèrica