Convocatòria per a la selecció de 6 persones per treballar a la Brigada Jove a l'ajuntament de Maçanet de la Selva

27/05/2021

Es convoca un concurs per a la selecció de sis persones joves del municipi d’entre 16 i 20 anys, 3 persones joves per treballar com a ajudants de la brigada municipal, 1 persona jove com a auxiliar administratiu a la biblioteca de Maçanet ,1 persona jove com a auxiliar administratiu a l’arxiu municipal i 1 persona jove com a auxiliar administratiu de Can Felló. 

Es convoca un concurs per a la selecció de sis persones joves del municipi d’entre 16 i 20 anys, 3 persones joves per treballar com a ajudants de la brigada municipal, 1 persona jove com a auxiliar administratiu a la biblioteca de Maçanet, 1 persona jove com a auxiliar administratiu a l’arxiu municipal i 1 persona jove com a auxiliar administratiu a Can Felló. 

La contractació serà de regim laboral temporal, amb una jornada de 20 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres i dotat de les retribucions que corresponguin de conformitat amb el pressupost municipal vigent.

Caldrà que els candidats acreditin documentalment, dins del termini de presentació de sol·licituds, els requisits per participar-hi establerts a les bases. Entre aquesta documentació, en tot cas, haurà de constar:

o Fotocòpia del document nacional d'identitat o de la nacionalitat que es tingui.
o Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria.
o Acreditació del nivell B de llengua catalana. Aquest document es pot sol·licitar al centre on l’alumne hagi finalitzat els estudis.
o Autorització paterna / materna / tutor legal (només en el cas de joves menors d’edat).

Les instàncies es poden presentar del 2 a l'11 juny.

Per a més informació: joventut@massanetdelaselva.cat / 678 650 464

 

Convocatòria per a la selecció de 6 persones per treballar a la Brigada Jove a l'ajuntament de Maçanet de la Selva