Ordenances fiscals 2024

Les ordenances fiscals són l’eina que determina la recaptació de l’Ajuntament.

Consulteu-les desglossades aquí:

Ordenança fiscal número 1 - Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Ordenança fiscal número 2 - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)

Ordenança fiscal número 3 - Impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO)

Ordenança fiscal número 4 - Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)

Ordenança fiscal número 5 - Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Ordenança fiscal número 6 - Taxa per expedició de documents administratius

Ordenança fiscal número 7 - Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l´administració municipal en les activitats i instal•lacions locals

Ordenança fiscal número 8 - Taxa per expedició de llicències urbanístiques

Ordenança fiscal número 9 - Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Ordenança fiscal número 10 - Taxa per la recollida, transport, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans

Ordenança fiscal número 11 - Taxa reguladora per l’aprofitament especial del domini públic i local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

Ordenança fiscal número 12 - Taxa del mercal municipal

Ordenança fiscal número 13 - Taxa per la Instal•lació de parades i espais de venda en fires, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic

Ordenança fiscal número 14 - Taxa reguladora de les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament

Ordenança fiscal número 15 - Taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals domèstics

Ordenança fiscal número 16 - Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

Ordenança fiscal número 17 - Taxa per la utilització privativa o aprofitament especials d’instal•lacions municipals

Ordenança fiscal número 18 - Taxa Cementiri

Ordenança fiscal número 19 - Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o voreres

 

Consulteu aquí les ordenances fiscals dels anys anteriors:

Ordenances fiscals anteriors