Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

Empleneu la sol·licitud

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat, quan aquesta estigui inclosa en els annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Organisme competent / Responsable

Generalitat de Catalunya.

Àrea que tramita

Ajuntament: Àrea municipal de gestió de les activitats i llicències.

Classificació temàtica

Activitats

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Canals de tramitació

Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l'any en què es pot demanar

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

Prèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

Requisits previs

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Preu

El que estableixi l’ordenança fiscal.

Mitjans de pagament

Els que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

1. Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
2. Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)
3. Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)
4. Memòria tècnica d’acord amb el model de continguts mínims publicat al web del Departament d’interior
5. Certificat lliurat pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a la memòria tècnica presentada.
6. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Impresos del tràmit

Imprès de la sol·licitud d’informe previ en matèria d’incendis.

Normativa

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Termini de resolució

El termini per resoldre la petició d’informe és de dos mesos.

Silenci administratiu

En el cas que, un cop transcorregut aquest termini no s’hagi emès l’informe, s’entén que l’informe és favorable.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.