Sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Per realitzar el tràmit cal que us descarregueu el PDF  "Sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos" i l'adjunteu en una instància genèrica, tal com s'indica a l'inici d'aquesta pàgina.

Organisme competent / Responsable

Ajuntament

Àrea que tramita

 Medi Ambient

Classificació temàtica

Tinença responsable i protecció dels animals

Qui el pot demanar

Persona major d'edat, propietari de l'animal o qualsevol persona que hagi de conduir per l'espai públic un gos dels considerats potencialment perillosos, i que tingui capacitat física i aptitud psicològica per proporcionar-los les atencions necessàries i garantir l’adequat maneig, manteniment i domini de l’animal. Han de complir a més els següents requisits:

-Persones que mai no hagin estat condemnades per delictes d'homicidi, lesions o tortures,  contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d'associació amb banda armada o narcotràfic, o que no hagin estat privades mitjançant resolució judicial o governativa, de la tinença d’animals potencialment perillosos.

-Persones que no tinguin sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.

Canals de tramitació

 Per mitjans electrònics o de manera presencial

Període de l'any en què es pot demanar

 Es pot presentar en qualsevol moment

 Preu

 75 € (taxa per la tramitació de la Llicència segons les Ordenances Fiscals vigents)

Mitjans de pagament

-Caixabank, S.A.:  ES03 2100 0197 7702 0000 3907  (Núm. entitat: 0414239)

-Banco Santander: ES96 0030 2273 2308 7000 0271

-Banco de Santander: ES83 0075 0423 6606 6000 0173

- Banco de Sabadell, S.A.: ES68 0081 5264 3100 0110 1218

Documentació a aportar

-Sol•licitud d’obtenció / renovació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos 

-Còpia justificant l’ingrés bancari de la taxa. Cal especificar que el pagament correspon a la taxa per la tramitació de la Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

-Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir de sol•licitant (en cas de fer-ho presencialment)

-Declaració responsable de no haver estat sancionat o sancionada per infraccions greus o molt greus en matèria d'animals potencialment perillosos (document adjunt a la sol•licitud)

-Certificat d’antecedents penals. El sol•licita l’Ajuntament amb l’autorització de l’interessat (document adjunt a la sol•licitud)

-Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (original).

-Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura no inferior a 150.253 €, que ha d’incloure les dades d’identificació de l’animal (nom, raça i codi microxip).

-Còpia d’un rebut de pagament de l’assegurança que n’acrediti la vigència.

-Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip (emès pel veterinari o nucli zoològic de procedència de l’animal).

-Declaració jurada de la descripció de l’espai on habitarà el gos (document adjunt a la sol•licitud).

 Normativa

-       Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos

-       Decret 170/2002, d´11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos

-       Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos

-    Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic o de la tinença d'animals potencialment perillosos

-       Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals

Terminis

Termini d’obtenció o renovació de la llicència: 3 mesos

Termini de validesa: 5 anys

Altra informació d'interès

Tinença d’animals a Maçanet

Gossos potencialment perillosos