Sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Per realitzar el tràmit cal que us descarregueu el PDF  "Sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos" i l'adjunteu en una instància genèrica, tal com s'indica a l'inici d'aquesta pàgina.

Organisme competent / Responsable

Ajuntament

Àrea que tramita

 Medi Ambient

Classificació temàtica

Tinença responsable i protecció dels animals

Qui el pot demanar

Persona major d'edat, propietari de l'animal o qualsevol persona que hagi de conduir per l'espai públic un gos dels considerats potencialment perillosos, i que tingui capacitat física i aptitud psicològica per proporcionar-los les atencions necessàries i garantir l’adequat maneig, manteniment i domini de l’animal. Han de complir a més els següents requisits:

-Persones que mai no hagin estat condemnades per delictes d'homicidi, lesions o tortures,  contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d'associació amb banda armada o narcotràfic, o que no hagin estat privades mitjançant resolució judicial o governativa, de la tinença d’animals potencialment perillosos.

-Persones que no tinguin sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.

Canals de tramitació

 Per mitjans electrònics o de manera presencial

Període de l'any en què es pot demanar

 Es pot presentar en qualsevol moment

Preu

Les taxes vigents a les Ordenances Fiscals són:

-Llicència per a tinença i conducció d’animals potencialment perillosos: 75 € (quota inicial)
-Renovació de la llicència per a tinença i conducció d’animals potencialment perillosos: 30 €
-Llicència per a la conducció d’animals potencialment perillosos: 30 €

Mitjans de pagament

Mitjançant autoliquidació / carta de pagament que s’annexarà quan es concedeixi la llicència.

El pagament es pot realitzar a través del codi de barres rebut a l’entitat CAIXABANK, o bé amb targeta bancària de qualsevol entitat financera, a les oficines municipals o a l’apartat de pagaments de la seu electrònica de l’Ajuntament, clicant aquí (concepte llicències ambientals).

Documentació a aportar

Llicència per primera vegada:

-Sol•licitud d’obtenció / renovació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos 
-Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir de sol•licitant (en cas de fer-ho presencialment)
-Declaració responsable de no haver estat sancionat o sancionada per infraccions greus o molt greus en matèria d'animals potencialment perillosos (document adjunt a la sol•licitud)
-Certificat d’antecedents penals (en cas de no autoritzar l’Ajuntament a consultar les dades al Registre Central de Penats).
-Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (original), emès per un centre de reconeixement autoritzat. Més informació: www.ascreme.cat (Associació Catalana de Centres de Reconeixements mèdics).
-Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura no inferior a 150.253 €, que ha d’incloure les dades d’identificació de l’animal (nom, raça i codi microxip).
-Còpia d’un rebut de pagament de l’assegurança que n’acrediti la vigència.
-Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip (emès pel veterinari o nucli zoològic de procedència de l’animal).
-Declaració jurada de la descripció de l’espai on habitarà el gos (document adjunt a la sol•licitud).

Renovació de llicència:

Els mateixos documents que per tramitar la llicència per primera vegada, excepte l’acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.

Adquisició d’un nou gos perillós (llicència en vigor):

-Instància genèrica amb l’exposició de motius
-Còpia de la llicència en vigor
-Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir de sol•licitant (en cas de fer-ho presencialment)
-Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura no inferior a 150.253 €, que ha d’incloure les dades d’identificació de l’animal (nom, raça i codi microxip).
-Còpia d’un rebut de pagament de l’assegurança que n’acrediti la vigència.
-Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip (emès pel veterinari o nucli zoològic de procedència de l’animal).

Normativa

-       Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos

-       Decret 170/2002, d´11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos

-       Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos

-    Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic o de la tinença d'animals potencialment perillosos

-       Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals

Terminis

Termini d’obtenció o renovació de la llicència: 3 mesos

Termini de validesa: 5 anys

Important!

-En cas de venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua, s’ha de comunicar a l’Ajuntament en un termini màxim de 48 hores.
-Anualment, i coincidint amb la renovació de l’assegurança, haureu d’aportar a l’Ajuntament la còpia de la renovació/rebut de la pòlissa d’assegurança per justificar la seva vigència
-La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. No obstant, es perdrà la seva validesa en el moment que el seu titular incompleixi qualsevol dels requisits establerts a l’article 3 del Decret 170/2002, d’11 de juny.

Altra informació d'interès

Tinença d’animals a Maçanet

Gossos potencialment perillosos