Unitat d'Escolarització Compartida (UEC)

Les Unitats d’Escolarització Compartida són espais educatius on es pretén garantir l’atenció educativa necessària a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que imparteixen educació secundària obligatòria, on se’ls oferiran activitats específiques adaptades a les seves necessitats.

L’escolarització en aquestes unitats comporta una escolarització compartida amb el centre docent en què l’alumne/a estigui matriculat, del qual continuarà depenent als efectes acadèmics i administratius. L’escolarització a la UEC suposa una resposta educativa compartida entre l’INS Maçanet de la Selva, l’Ajuntament i el Departament d’Educació.

La intenció de la UEC és, per tant, donar resposta a una necessitat real, la de proporcionar una proposta educativa adaptada a un col•lectiu de joves d’edats compreses entre els 14 i 16 anys, que presenten fracàs escolar, greus retards d’aprenentatge, dificultats de comportament, trets d’inadaptació social i/o absentisme. És a partir d’aquest recurs que s’introdueixen elements educatius específics per restaurar els hàbits i les competències socials imprescindibles per afavorir la convivència i dotar l’alumne de noves estratègies d’aprenentatge. Aquests objectius facilitaran que l’alumne recuperi el valor dels sabers i la motivació per projectar-se en el futur a través d’una professió i, que manifesti els seus interessos en la relació amb els altres.

Un dels aspectes més importants a tenir en compte és que els alumnes adquireixin uns coneixements pràctics i professionals que els arrelin al municipi amb l’objectiu de reinserir-los al poble i establir un vincle que els serveixi en un futur.