Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

L'Oficina Municipal d'Escolarització és un servei d'orientació i assessorament en qüestions d'escolarització adreçat bàsicament a les famílies amb fills en edat d'escolarització obligatòria.

L'OME té com a finalitats:

  • Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d'admissió de l'alumnat en el seu àmbit d'actuació, mitjançant la Comisió de Garanties d'Admissió.
  • Orientar i informar adequadament les famílies de tota l'oferta educativa.
  • Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar, en el marc de les previsions del decret de preinscripció i matrícula i de les funcions atribuïdes a la Comissió de Garanties d'Admissió.

L'OME de Maçanet de la Selva està situada a l'Ajuntament de Maçanet de la Selva.

Podeu veure el procés d'escolarització a continuació:

Procés d'escolarització

Can Felló
Avinguda de Catalunya, 13
17412 Maçanet de la Selva - Girona

Tel. 972 716 211 / 636 65 35 14

arovira@massanetdelaselva.cat (Anna Rovira)