Llar d'Infants "El Bressol"

La llar d'infants "El Bressol" és un centre educatiu reglat municipal, enfocat a infants de 16 setmanes a 3 anys. 

Consulteu les llistes d'admesos 

TRÀMIT DE MATRICULACIÓ DE PLAÇA A LA LLAR D'INFANTS CURS 2023/2024 (16-22 de juny)

Adjuntar en una instància genèrica els documents següents:

Autorització de recollida

Autorització de sortides

Carta de compromís educatiu

Consentiment grup de missatgeria

Tractament de dades personals

Ordre de domicilació bancària

Instància genèrica

 

El calendari previst pels demés tràmits és el següent:

  • Període de matrícula: del 16 al 22 de juny de 2023, ambdós inclosos. Aquest tràmit comportarà l’abonament i/o liquidació de l’import associat i regulat a l’ordenança reguladora del preu públic del servei de la Llar d’Infants. Els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes degudament justificades.

Dades de contacte Llar d'infants "El Bressol"
carrer de les Escoles, 21
Telf: 972 85 88 49 - 689 80 38 59 
Correu elctrònic: b7005686@xtec.cat 
Directora: Dolors Deulofeu