Consell Escolar Municipal (CEM)

El Consell Escolar Municipal (CEM) és un organisme de consulta i participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament dins l’àmbit municipal i amb les competències que la Llei 25/1985 estableix i en el qual se’n desplega el Decret 404/87, a on es contempla com un instrument que permet proposar fórmules específiques d’organització en relació a l’àmbit educatiu.


Quins membres composen el CEM?

Està compost per un total de 33 membres. L’òrgan encarregat de nombrar als representants de l’Ajuntament és “El Ple, segons art. 5 del Reglament del CEM:

- President, Alcalde o regidor delegat.
- Per l’Ajuntament, 6 regidors designats en sessió plenària
- Pares: un total de 6 (2 de centres públics secundaris, 2 de centres públics primaris i 2 de la llar d’infants municipal)
- Mestres i professors: 6 membres (2 de centres públics primaris, 1 de centres públics secundaris, 1 de la llar d’infants municipal, 1 de l’escola municipal de música i 1 de l’escola municipal d’adults).
- Personal d’administració i serveis: 5 membres (2 de centres públics primaris, 1 de centres secundaris i 2 de centres municipals).
- Directors: 3 membres (1 de centres públics secundaris i 2 de centres públics primaris)
- Alumnes: 6 representants (2 de centres públics secundaris i 4 de centres públics primaris)
- Secretari, serà un membre del Consell nomenat per aquest.


Quina és la periodicitat de les reunions ordinàries del CEM?

Almenys hauran de ser una cada trimestre i a l’inici i acabament del curs escolar.


Funcions i finalitats:

El CEM té la funció de realitzar un treball en xarxa on es reculli, s’informi i es debati les propostes dels seus membres, així com també dels col·lectius que representa i també, sobre els convenis i acords amb l’administració educativa que afectin l’ensenyament dins el municipi, els serveis educatius complementaris i activitats extraescolars, la creació, modificació o manteniment de centres docents.

Segons es deriva de l’article 8 i) k.5: Establir un marc de participació i aportació ciutadanes en diferents actuacions en el camp educatiu del municipi. Proposta d’accions pel tractament en l’àmbit educatiu de temes com el rendiment escolar, l’absentisme, la discriminació, etc.

Reglament del Consell Escolar Municipal (CEM)