Pròrroga de llicència d'obres

Empleneu la sol·licitud

Aquest tràmit us permet sol·licitar la pròrroga del termini per a començar o acabar les obres subjectes a llicència urbanística.

La pròrroga s’obtindrà per la meitat del termini de què es tracti, sempre que se sol·liciti de manera justificada abans d’exhaurir-se el termini establert.