Pren possessió el nou jutge de pau i el seu suplent.

28/05/2021

Esteve Ruhí serà el nou Jutge de Pau de Maçanet de la Selva i Simeon Serra en serà el suplent.

Després de més de 20 anys com a Jutge de Pau el Sr Gregorio  Martínez  i el suplent del titular el Sr. Joan Cerdà deixen pas als nous Jutges de Pau. L’Ajuntament de Maçanet ha fet un petit acte d’homenatge als dos per la seva tasca i dedicació tants anys.

Avui han pres possessió el nou Jutge de Pau, el Sr. Esteve Ruhí, i en serà el seu suplent el Sr. Simeon Serra. Ambdós han estat escollits en un procés de selecció obert on hi varen optar 8 persones i el Ple de l’Ajuntament va votar per unanimitat aquestes dues persones.

El Jutjat de Pau és un òrgan judicial unipersonal servit per jutges no juristes (llecs) que exerceix funcions jurisdiccionals civils i penals en els casos que els hi atribueix la llei, i amb jurisdicció en el terme municipal corresponent on no hi ha Jutjat de Primera Instància i Instrucció, com és el cas de Maçanet de la Selva.

El Jutge de Pau és nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un mandat de quatre anys, a proposta de la majoria absoluta del Ple de l’Ajuntament, del qual depèn quant a mitjans personals i materials, si bé parcialment sufragats per les subvencions atorgades pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

El Ple de l’Ajuntament també nomena entre els treballadors municipals a la persona idònia com a Secretari/ària del Jutjat de Pau, nomenament que ha de ser aprovat pel Conseller de Justícia del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Les competències pròpies del Jutjat de Pau vènen determinades per Llei i en concret es podrien classificar segons la jurisdicció en les següents:

JURISDICCIÓ CIVIL

D’acord amb la Llei d’Enjudiciament Civil, els Jutjats de Pau són competents en els següents procediments:

JUDICI VERBAL

Reclamació de quantitats de menys de 90 €.

ACTES DE CONCILIACIÓ

Mediacions per tal que les parts arribin a un acord transaccional evitant així possibles litigis.

ACTES DE COMUNICACIÓ

Notificacions, citacions, citacions a termini i requeriments, en matèria d’auxili judicial o exhorts que provinguin d’altres Jutjats o Tribunals.

Actualment constitueixen el gruix de l’activitat d’un Jutjat de Pau.

JURISDICCIÓ PENAL

D’acord amb la Llei d’Enjudiciament Criminal, els Jutjats de Pau són competents en els següents procediments:

ACTES DE COMUNICACIÓ

Notificacions, citacions, citacions a termini i requeriments, en matèria d’auxili judicial o exhorts que provinguin d’altres Jutjats o Tribunals. Actualment constitueixen el gruix de l’activitat d’un Jutjat de Pau.

REGISTRE CIVIL

D’acord amb la Llei del Registre Civil, el Jutjat de Pau és competent, per delegació del/de la Jutge/ssa Encarregat/da del Partit Judicial de Vilanova i la Geltrú, en els següents procediments:

INSCRIPCIONS, dins del termini, de naixement, les de matrimoni en forma religiosa mitjançant la certificació respectiva, les de matrimoni en forma civil prèvia instrucció del corresponent expedient, les ordinàries de defunció, i les notes marginals que no siguin de rectificació o cancel·lació; i altres ordenades per l’Encarregat del Registre.

l’Encarregat del Registre.

CERTIFICACIONS dels fets inscrits i fe de vida i estat, signades conjuntament pel Jutge i pel Secretari.

Pren possessió el nou jutge de pau i el seu suplent.