Llicència d'obra menor

Empleneu la sol·licitud

Permís d'execució d'obres sempre que no requereixin de projecte tècnic firmat per professionals titulats, ni tinguin pressupostos elevats i que no afectin l'estructura o elements sustentadors de l'edificació

Qui el pot demanar

El propietari o promotor de l'obra o tota persona degudament autoritzada.

Període de l'any en què es pot demanar

Amb caràcter previ al començament de les obres.

Preu

Segons ordenances municipals.