Llicència de primera ocupació

Empleneu la sol·licitud

La llicència de primera ocupació és una comprovació de les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma, bé per nova construcció.

Qui el pot demanar

El titular de la llicència o tota persona degudament autoritzada.

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.

Presencialment: a les oficines municipals.

Preu

Segons ordenaces municipals.

Documentació a aportar

Cal aportar el formulari degudament emplenat i el certificat de final d'obra signat i visat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes.

Termini de resolució

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.