Pla de treball de la regidoria

Des d’aquesta regidoria els objectius generals que ens hem plantejat són bàsicament tres, que a més estan estretament relacionats: millorar el servei, actualitzar els documents que ordenen la gestió urbanística i potenciar l’equip tècnic d’urbanisme.

Esquemàticament, ens hem plantejat la feina de la manera que exposem a continuació.

Objectius generals de la regidoria

1- Millorar el servei que hem de prestar al ciutadà

2- Planificar i resoldre d'acord amb les necessitats i interessos dels diferents sectors

3- Implantar una metodologia de treball que ens ajudi a ser més ràpids i efectius