Inscripció al cens municipal

Inscripció al cens municipal

Els Ajuntaments han de portar un cens municipal d'animals de companyia en el qual s'han d'inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixen de manera habitual al municipi.

La persona propietària o posseïdora d'un gos, un gat o una fura té un termini de 3 mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens municipal. Prèviament a la inscripció de l'animal al cens, cal haver-ne dut a terme la identificació (microxip).

Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia estan obligades a comunicar la desaparició de l'animal a l'ajuntament on estigui censat en un termini de 48 hores, de manera que en quedi constància.

La sol•licitud d'inscripció al cens s'ha de presentar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, i cal adjuntar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI o document d'identificació del propietari o posseïdor de l'animal
  • Fotocòpia de la fitxa veterinària amb les dades d'identificació de l'animal
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions i revacunacions.

Un cop feta la sol•licitud, i si tota la documentació és correcta, rebreu a casa vostra la fitxa de l'assentament al Registre d'Animals de Companyia amb les dades de registre, dades de l'animal i dades del propietari. Aquesta fitxa us serveix per justificar que teniu el vostre animal registrat al cens muncipal.

El Registre al cens municipal és molt útil per buscar l'animal en cas de pèrdua. Cal tenir en compte que no inscriure un animal al cens municipal o no comunicar la seva mort, desaparició o canvi de residència dels animals de companyia pot comportar sancions de 150 €.

Per tal d'evitar riscos, perills, incomoditats als veïns i problemes sanitaris, l'ordenança municipal limita el número d'animals que es poden tenir a les llars:

  • En habitatge unifamiliar aïllat: Màxim de 3 gossos i 4 gats
  • En habitatge plurifamiliar o unifamiliar entre mitgeres: Màxim de 2 gossos i 3 gats.

Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals

Sol·licitud d'inscripció al cens d'animals domèstics de companyia

DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.