Animals domèstics no considerats de companyia

Animals domèstics no considerats de companyia

D'acord amb el que contempla l'Ordenança Municipal de Tinença d'Animals, els animals domèstics són aquells que pertanyen a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge, així com els animals que es crien per a la producció de carn, pell o algun altre producte útil per l'ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l'agricultura. Segons l'ordenança i la legislació vigent, es consideren animals de companyia els que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d'obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre d'aquesta consideració els gossos i els gats i les fures.

La resta d'animals domèstics no qualificats de companyia han de complir les següents prescripcions:

  • La tinença i criança de coloms, així com d'altres animals domèstics considerats de consum humà (aus de corral, conills, etc.) en domicilis particulars ubicats en zones urbanes resta sotmesa a autorització expressa de l'Ajuntament, i la persona propietària s'haurà de comprometre per escrit a complir les condicions d'higiene i seguretat. En qualsevol cas, està prohibida la tinença d'aquest tipus d'animals en habitatges plurifamiliars.

  • La criança domèstica d'aquests animals i altres assimilables en domicilis particulars de zones urbanes, tant si és en terrasses, terrats, patis o coberts, restarà condicionada a què les circumstàncies del seu allotjament, la legalitat urbanística, l'adequació de les instal•lacions (inclòs el sistema de neteja d'aquestes) i el nombre d'animals ho permetin, tant en l'aspecte higienicosanitari, com perquè no causin incomoditats, molèsties ni perills per als veïns o per a altres persones.

  • En tot cas, el seu establiment i manteniment requerirà l'autorització municipal, que es farà amb una comunicació, amb la qual cal adjuntar la següent documentació:

o Fotocòpia del DNI/NIE de la persona interessada i/o representant.
o Plànol de situació i emplaçament
o Plànol o croquis acotat, amb superfícies

  • Amb caràcter general es limita la tinença d'aquest tipus d'animals a 6 individus per habitatge. Quan el nombre d'animals excedeixi aquest límit (que es considera òptim per cobrir les necessitats de consum immediates de la unitat familiar del posseïdor), es considerarà una activitat econòmica i caldrà que el posseïdor sol•liciti i obtingui la corresponent llicència municipal d'activitats i la inscripció al registre de nucli zoològic.

  • No s'autoritza dins de zones urbanes, el manteniment de bovins de producció làctia (vaqueries), els ovins, els porcins, la tinença i criança de grans animals (estiguin o no destinats al consum o a l'oci), les activitats de pasturatge i pas de ramats.

  • En l'àmbit del sòl no urbanitzable no s'estableix un nombre màxim, però si que la seva tinença i criança està condicionada a les prescripcions fixades pel Pla General i la legislació vigent en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats.

Comunicació de tinença d'animals domèstics no considerats de companyia en domicili particular