Devolució de la fiança per obres

Empleneu la sol·licitud

Mitjançant aquest tràmit podeu sol·licitar la devolució de la fiança dipositada en un expedient de llicència d’obres.

Aquesta quantitat pot ser la garantia de: i) la urbanització, que no s’han malmès les infraestructures o, ii) la correcta gestió dels residus de la construcció i la demolició.