Convocatòria per a l'elecció del jutge/essa de pau, titular i substitut/a (2021-2025)

Es fa públic que, per part de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, s’ha iniciat expedient d’elecció de titular i/o substitut/a de Jutge/essa de Pau del municipi de Maçanet de la Selva.
D'acord amb els arts. 101.1 de la LOPJ, així com dels arts. 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995 de Jutges de Pau, s'obre un termini per tal que els interessats presentin davant l'Ajuntament, en deguda forma, la seva candidatura, d’acord amb les condicions que es requereixen.

Model de sol·licitud

Consulta-ho aquí