Consulta pública amb relació a l'ordenança general de subvencions

10/03/2021

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats a continuació durant el termini de deu dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci al web municipal.

 
De conformitat amb allò previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d’ordenança general de subvencions, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.
 
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats a continuació durant el termini de deu dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci al web municipal.
 

Consulta pública amb relació a l'ordenança general de subvencions