Consulta prèvia del reglament de la deixalleria municipal i punts d'aportació de residus

25/01/2023

Anunci al portal web de l'ajuntament de la consulta pública 

De conformitat amb allò previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte Reglament per a la gestió de la deixalleria municipal i altres punts d’aportació de residus, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:a) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
b) Els objectius de la norma.Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats a continuació durant el termini de deu dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci al web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


a) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

L’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 67 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposen que els municipis hauran de prestar els serveis següents, entre d’altres:
a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja
viària...[...]
b) En els municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic,
biblioteca pública i tractament de residus.

L’article 52 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, disposa que els municipis de més de 5.000 habitants de dret, independentment o associadament [...], han d’establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o plantes necessàries per a la recollida de residus explicitats en l’annex de la Llei. L’article 11.4 del mateix Decret legislatiu 1/2009, estableix que els municipis gaudeixen de la potestat de reglamentar la recollida selectiva dels residus municipal atenent les determinacions específiques que resulten de la legislació de la Generalitat en la matèria i, en particular, del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

L’Ajuntament de Maçanet de la Selva és titular de la deixalleria municipal, situada a la carretera C-35 km. 81, davant el polígon industrial Can Roure, i dels punts d’aportació de residus de les urbanitzacions Mas Altaba i Montbarbat. Els principals objectius d’aquestes instal·lacions són:
- Esdevenir centres de recepció selectiva de productes per a la reutilització i de
residus municipals per a tractaments posteriors.
- Permetre assolir nivells més alts de recollida selectiva.
- Prestar tasques de suport al servei municipal de recollida de residus.
Tenint en compte els objectius exposats, la finalitat de creació d’un Reglament per a la gestió de la deixalleria i els punts d’aportació de residus a Maçanet de la Selva és protegir el medi ambient i la salut i benestar dels ciutadans del municipi, mitjançant els instruments necessaris que permetin prevenir, minimitzar, corregir i controlar la contaminació i fer un ús eficient dels recursos i les matèries primes.

b) Objectius de la norma
- Regular les condicions generals d’ús de la deixalleria municipal i els punts
d’aportació d’escombraries de Maçanet de la Selva.
- Determinar les relacions entre el gestor dels serveis i els usuaris d’aquests, per
tal d’aconseguir el seu correcte funcionament com a centres de recepció i
emmagatzematge selectiu dels residus de procedència municipal que no són
objecte de recollida domiciliària.
- Establir qui són les persones usuàries i els seus drets i obligacions, les
limitacions d’accés a les instal·lacions, els residus admissibles i les quantitats
límit, i les obligacions del personal responsable.

Anunci al portal web

Consulta prèvia del reglament de la deixalleria municipal i punts d'aportació de residus