Consulta prèvia a la modificació de la normativa urbanística del Pla General de Maçanet de la Selva

30/11/2022

Es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre la necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació i els objectius de la norma

De conformitat amb allò previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Maçanet de la Selva i del Pla parcial sector SUDr1, subsector A, al terme municipal de Maçanet de la Selva, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

b) Els objectius de la norma.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats a continuació durant el termini de deu dies a comptar des de l'endemà al de publicació d’aquest anunci al web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

a) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació

L’oportunitat de la iniciativa de l’ajuntament de la modificació de la normativa urbanística del Pla general de Maçanet de la Selva està justificada per les circumstàncies següents:

1a. Cal adaptar el planejament urbanístic de Maçanet amb la finalitat d’ajustar-se a les necessitats del municipi que actualment disposa d’un PGO de l’any 2001.

2a. Adaptar el planejament vigent al text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC).

3a. Aclarir contradiccions i interpretacions d’articles del PGOU.

b) Els objectius de la norma

Els objectius de la modificació puntual són la modificació dels articles següents:

Article 24.- Sistemes de serveis urbans (4). (Modificació Puntual CTU 2 de juliol de 2010).

Vist que les urbanitzacions de Maçanet de la Selva son realitzades amb projectes d’urbanització dels anys 90, no es contemplava la situació dels serveis tècnics, per tant es dona la possibilitat de situar el sistema de serveis urbans en totes les zones.

Article 26.- Sistema d’equipaments i dotacions (6)

D’acord amb les edificacions existents es proposa un aclariment de l’article i aplicació de l’article 188.5 del TRLUC.

Article 27 Zona de conservació Clau (a1)

Opció de coberta plana en la planta baixa que supera el fons màxim edificable. a1. La realitat física del municipi es que les plantes baixes que sobresurten de la línia d’edificació ja son amb coberta plana. Es dona la opció. Especificar que l’aparcament també és d’ús públic.

Article 42 Zona d’edificació i comerç i Industria Clau (a12)

La possibilitat de l’ús esportiu al municipi, actualment no es contempla.

Article 53.- Sòl no urbanitzable de protecció agrícola (d1) (Modificació Puntual CTU 2 de juliol de 2010).

Referent a l’apartat 4.5, referent als masos i edificacions existents. Desvincular-los dels paràmetres urbanístics especificats en l’article. Es poden rehabilitar i ampliar d’acord amb el TRLUC.

Adaptació del PGOU al TRLUC.

Article 54.- Sòl no urbanitzable de protecció forestal (d2) (Modificació Puntual CTU 2 de juliol de 2010).

Referent a l’apartat 4.5, referent als masos i edificacions existents. Desvincular-los dels paràmetres urbanístics especificats en l’article. Es poden rehabilitar i ampliar d’acord amb el TRLUC.

Adaptació del PGOU al TRLUC

Article 71 Planta baixa.

Alçada lliure útil en la planta baixa, ús habitatge.

La voluntat és adaptar-se a les normatives sectorials relatiu a l’habitatge. Per evitar volums disconformes, es dona la opció.

Art. 94. Construccions auxiliars.

Aclariment per piscines soterrades

Article 96.- Adaptació topogràfica i moviments de terres.

Aclarir l’article.

Article 136.- Classificació d’usos segons la permissivitat.

Classificació dels usos d’acord amb les claus del PGOU.

Article.- 139. Regulació d’usos segons l’activitat.

Es regula l’aparcament d’acord amb la realitat i les necessitats del municipi.

Disposició Transitòria primera.

Definir el grau de disconformitat dels volums disconformes, d’acord amb l’article 108 del TRLUC.

La present modificació puntual inclou una modificació de les Normes reguladores dels paràmetres d’ús i edificació del sòl del Pla Parcial Sud-r núm,1 Subsector “A”, respon a la voluntat d’aclarir l’article 14.1, relatiu a aparcaments.

Document signat electrònicament,

 

Anunci al portal web

Consulta prèvia a la modificació de la normativa urbanística del Pla General de Maçanet de la Selva