Comunicació d'inici d'activitat d'habitatge d'ús turístic

Aquesta comunicació cal tramitar-la directament a traves de la plataforma Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya al següent enllaç:

 ENLLAÇ A CANAL EMPRESA

Organisme competent / Responsable

Ajuntament de Maçanet de la Selva i Generalitat de Catalunya

Àrea que tramita

Generalitat de Catalunya (plataforma Canal Empresa)

Classificació temàtica

Activitats

Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir l'activitat o el seu representant legal

Canals de tramitació

Per mitjans electrònics

Període de l'any en què es pot demanar

Qualsevol moment

Termini de la sol·licitud

La comunicació d'inici d'activitat es presenta abans d'iniciar l'activitat

Requisits previs

Abans de l'inici de l'activitat serà necessari disposar de la corresponent inscripció al RTC (registre de turisme de Catalunya) amb el número de HUTG (Habitatge d'ús turístic de Girona) que atorga la Generalitat un cop l'Ajuntament valida la documentació aportada

Preu

La taxa que estableix l'ordenança fiscal

Normativa

LLei 13/2020, de 21 de juny, de turisme de Catalunya

Termini de resolució

EL termini finalitza amb la inscripció al RTC i l'atorgament del número HUTG

Silenci administratiu

No opera

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Altra informació d'interès

Si en la revisió del compliment dels requisits formals i/o materials de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per l'inici de l'activitat, es podrà iniciar un procediment d'esmena.