BAN D'ALCALDIA - ESTAT D'EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA

30/06/2023

Maçanet de la Selva es troba en estat d'excepcionalitat per sequera, la qual cosa comporta un seguit de limitacions i restriccions d'ús de l'aigua

Atès que l’autoritat competent en matèria d’utilització dels recursos hídrics, l’Agència Catalana de l’Aigua, ha declarat el municipi de Maçanet de la Selva en estat d’excepcionalitat mitjançant resolució ACC/1548/2023, de 4 de maig, del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es modifiquen els estats de sequera pluviomètrica de diferents unitats d’explotació i es declara en EXCEPCIONALITAT per sequera hidrològica de la unitat d’explotació Serralada Transversal.

El municipi de Maçanet de la Selva forma part de l’àmbit de declaració de l’estat d’excepcionalitat per sequera, i com a conseqüència, s’apliquen les següents limitacions i restriccions als usos de l’aigua:

 1. Limitació del consum global d’aigua per a abastament de població en Excepcionalitat Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 230 litres per habitant i dia, incloent activitats econòmiques i comercials.
 2. Limitacions particulars en l’ús d’aigua per a abastament de població en Excepcionalitat.
 3. Limitació de consums d’aigua per a la resta d’usos.

De conformitat amb allò previst a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i al decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les administracions locals, en virtut del principi d’autonomia local, tenen la potestat reglamentària sancionadora.

El règim sancionador per l’incompliment de les mesures en situació d’excepcionalitat o d’emergència de sequera està previst al reglament del servei municipal d’abastament d’aigua potable, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en data 3 d’agost de 2020 i publicat definitivament al Butlletí Oficial de la Província, núm. 112, de l’11 de juny de 2021.

Es consideraran infraccions administratives qualsevol acció o omissió que vulneri les mesures previstes adreçades a assegurar l’estalvi d’aigua i l’ús racional i que s’annexen en aquest document.

En qualsevol cas, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de les mesures adoptades i, per tant, en cas d’incompliment caldrà tenir en compte el següent:

Article 93. Infraccions

Es consideraran infraccions administratives qualsevol acció o omissió que vulneri el que disposa l’article 91 d’aquest Reglament.

Les infraccions es consideraran molt greus, greus i lleus. La graduació de les infraccions va en funció de l’aigua que s’utilitza, mesurada en funció de la superfície on s’utilitza, així com en la reincidència del fet objecte d’infracció:

 • Tindran la consideració d’infraccions lleus, les accions o omissions que infringeixin qualsevol dels apartats de l’article 90, quan s’hagin acordat la limitació o la prohibició en l’ús de l’aigua potable per aquestes Específicament es contemplen com infraccions lleus les accions següents:
  • Rentar
  • Regar jardins d’una superfície menor de 500 metres
  • Omplir piscines d’una superfície màxima de 30 metres
  • El consum excessiu d’aigua en cas d’estar limitat per a ús domèstic.
  • El consum excessiu d’aigua en cas d’estar limitat per altres usos sempre que no sobrepassi un 10% del límit
 • Tindran la consideració d’infraccions greus, les accions o omissions que infringeixen qualsevol dels apartats de l’article 90, quan s’hagin acordat la limitació o prohibició en l’ús d’aigua potable per aquestes
 • Específicament es contemplen com infracció greu les accions següents:
 • Regar jardins d’una superfície superior a 500 metres quadrats i inferior a 2000 metres
 • Omplir piscines d’una superfície entre 30 metres quadrats i de 72 metres quadrats.
 • El consum excessiu d’aigua, en cas d’estar limitat per a usos diferents dels domèstic, sempre que s’excedeixi entre 10% i un 25% del límit
 • La reincidència per haver comès, en el termini d’un mes, una actuació sancionada com a lleu per resolució
 • Tindran la consideració d’infraccions molt greus les accions u omissions que infringeixen qualsevol dels apartats de l’article 90, quan s’hagi acordat la prohibició o la limitació de l’ús d’aigua potable per aquestes
 • Regar jardins d’una superfície superior a 2000 metres
 • Omplir piscines d’una superfície superior a 72 metres
 • El consum excessiu d’aigua, en cas d’estar limitat per a usos diferents dels domèstic, sempre que s’excedeixi del 25% del límit
 • Obstaculitzar o         desatendre      els       requeriments que        realitzi l’Ajuntament.
 • La reincidència per haver comès, en el termini d’un mes, una actuació sancionada com a greu per resolució

"Article 94. Sancions

Les infraccions previstes a l’article anterior seran sancionades, conforme als límits establerts al Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i en la la Llei 57/2003, de 16 de desembre amb les multes següents:

 • Infraccions lleus: fins a 750,00
 • Infraccions greus: fins a 1500,00
 • Infraccions molt greus: fins a 3000,00

Article 96. Denúncies

Les denúncies que es formulin a l’Ajuntament donaran lloc a que aquest obri les diligències corresponents, amb la finalitat de que es comprovin els fets denunciats i en el seu cas, quan escaigui, per a que l’Ajuntament incoï l’expedient sancionador.

En el supòsit de denuncies formulades pels particulars, aquests hauran de facilitar totes les dades necessàries per la comprovació del personal d’inspecció municipal dels fets denunciats.

"Article 97. Persones Responsables

Són responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que per acció u omissió executin els fets constituís de la infracció, encara que sigui títol de simple inobservança, i en concret les següents persones:

 • El titular del contracte de subministrament, o en el seu cas l’usuari de l’abastament.
 • La persona o persones que manipulen els elements d’abastament amb la finalitat d’eludir el compliment de les mesures contra la sequera establertes en el present

Per qualsevol dubte o consulta podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament de Maçanet de la Selva al telèfon 972 858 005 o bé presencialment de dilluns a divendres de les 8.30 a les 14h.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement i compliment.

 

BAN D'ALCALDIA - ESTAT D'EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA