Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU per canvi de redactat de l'art. 53 de les normes urbanístiques relatiu a l'ampliació de les explotacions ramaderes de boví

24/02/2021

Per  acord  del  Ple  de  l'Ajuntament,  de  data  1  de febrer de  2021,  es  va  aprovar inicialment una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per canvi del redactat de l’article 53 de les NNUU relatiu a l’ampliació de les explotacions ramaderes de boví, juntament amb l’Estudi ambiental estratègic. Se sotmet a informació pública, tant  al  públic  en  general  com  a  les  persones  físiques  o  jurídiques  que  es  considerin interessades d’acord amb l’article 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pel termini de quaranta-cinc dies, durant  el  qual  podrà  ser  examinada  i  es  podran  presentar  les  al·legacions  que s'estimin pertinents.

Consulta-ho aquí

El  projecte  de  modificació  i  l'expedient  sencer  es  poden  consultar  a  les  oficines municipals, situades al c/ Salvador Espriu núm.1, tots els dies feiners de 9 a 14 hores i a la pàgina web www.massanetdelaselva.cat.

Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU per canvi de redactat de l'art. 53 de les normes urbanístiques relatiu a l'ampliació de les explotacions ramaderes de boví