Alta per omissió al Padró Municipal d'Habitants

Empleneu la sol·licitud

Alta al padró municipal d'habitants d'aquelles persones que, tot i viure habitualment en un determinat municipi, no figuren inscrites al padró.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats).

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada.

Canals de tramitació

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud i envieu a l'Ajuntament (per correu ordinari) les fotocòpies de la documentació necessària.

Presencialment: a les oficines municipals.

Preu

Gratuït.

Documentació a aportar

Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia):

-Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
-Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
-Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
-Menors d'edat casats: a més, llibre de família.

Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

-Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d'habitabilitat, rebut de l'IBI. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal.

-Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.

-Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció.

Termini de resolució

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.